regulamin

REGULAMIN
MŁODZIEŻOWEGO KLUBU TURYSTYKI AKTYWNEJ   „RYŚ”

§1
1. Młodzieżowy Klub Turystyki Aktywnej „RYŚ”, zwany dalej Klubem jest jednostką organizacyjną Oddziału Uczelnianego PTTK w Gliwicach, zwanego dalej OU PTTK.
2. Klub działa w środowisku młodzieży szkolnej Gliwic i okolic i skupia młodych ludzi zainteresowanych turystyką aktywną.
§2
1. Klub używa odznaki organizacyjnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
2. Klub posiada odznakę klubową opartą na wizerunku tropu rysia.
3. Klub może używać niezbędnych do działalności pieczęci oraz druków wg wzorów zatwierdzonych przez Zarząd OU PTTK.
§3
Celem Klubu jest organizowanie turystyki aktywnej w środowisku młodzieży szkolnej, a w szczególności:
1) umożliwianie młodym turystom i krajoznawcom zrzeszenie się w PTTK,
2) promocja i organizowanie turystyki aktywnej w wielu jej dziedzinach,
3) krzewienie zamiłowań krajoznawczych i umiejętności turystycznych,
4) szerzenie kultury turystyki, wykorzystując poznawcze, wypoczynkowe walory wędrownictwa,
5) rozwijanie aktywności kulturalnej związanej z turystyką i krajoznawstwem oraz kształtowanie obyczajowości turystycznej,
6) promocja zachowań ekologicznych.
§4
Członkiem Klubu może być osoba należąca do PTTK, będąca uczniem szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej, akceptująca Regulamin Klubu.
§5
1. Członek Klubu ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz Klubu,
2) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Klubu,
3) brać udział w działalności oraz korzystać z pomocy, obiektów i urządzeń PTTK na zasadach określonych przez Zarząd Główny,
4) nosić odznakę organizacyjną Klubu.
2. Delegatami Klubu na Zjazd OU PTTK mogą być tylko pełnoletni członkowie a w przypadku ich braku – na Zjeździe OU Klub reprezentuje opiekun. Posiada on wszystkie prawa przysługujące delegatowi.
§6
Członek Klubu jest obowiązany:
1) przestrzegać postanowień Statutu PTTK oraz Regulaminu i uchwał Zarządu Klubu,
2) uczestniczyć w działalności Klubu,
3) reprezentować godnie imię Klubu,
4) regularnie opłacać składkę członkowską PTTK.
§7
1. Utrata członkostwa Klubu następuje w przypadku:
1) wystąpienia z Klubu,
2) skreślenia z listy członków na skutek nieopłacenia składki członkowskiej za rok ubiegły w terminie do 31 marca roku następnego (przy czym członkostwo może być przywrócone po opłaceniu zaległych składek),
3) wykluczenia prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego OU PTTK.
§8
1. Władzami Klubu są:
1) Walne Zebranie Klubu,
2) Zarząd Klubu,

2. Kadencja Władz Klubu trwa 1 rok.

3. Zadania Komisji Rewizyjnej Klubu pełni Komisja Rewizyjna OU PTTK.

§9
1. Władze Klubu pochodzą z wyboru. Zasady wyboru Zarządu Klubu uchwala Walne Zebranie Klubu.
2. Uchwały Władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania z wyjątkiem uchwał w sprawie rozwiązania Klubu. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
§ 10
1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:
1) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Klubu,
2) rozpatrywanie wniosków i postulatów członków,
3) udzielenie absolutorium członkom ustępującego Zarządu Klubu,
4) wybór Zarządu Klubu,
5) wybór delegatów na Zjazd Oddziału,
6) określenie zadań Klubu na okres kadencji,
7) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Klubu,
8 ) podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania Klubu.
3. Walne Zebranie Klubu zwołuje Zarząd Klubu raz na rok w dwóch terminach, zawiadamiając członków Klubu co najmniej 7 dni przed jego pierwszym terminem.
4. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie, jeżeli bierze w nim udział co najmniej połowa członków Klubu. W drugim terminie jest prawomocne jeżeli bierze w nim udział co najmniej ¼ członków Klubu.
§ 11
1. Walne Zebranie Klubu może być zwołane także w okresie trwania kadencji:
1) z inicjatywy Zarządu Klubu,
2) na wniosek Zarządu OU PTTK,
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Klubu.
§ 12
1. Zarząd Klubu kieruje działalnością Klubu w okresie między Walnymi Zebraniami i odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zebraniem Klubu oraz Zarządem OU PTTK.
2. W skład Zarządu wchodzi 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Klubu.
3. Zarząd Klubu wybiera ze swego grona prezesa, sekretarza i skarbnika.
4. Zarząd Klubu ma prawo kooptować nowych członków na zwolnione w okresie kadencji miejsca.
§ 13
Do kompetencji Zarządu Klubu należy:
1) zwoływanie Walnych Zebrań Klubu,
2) wykonywanie uchwał władz nadrzędnych PTTK oraz uchwał własnych,
3) uchwalanie planu działania Klubu,
4) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu,
5) składanie sprawozdań z działalności Klubu Walnemu Zebraniu Klubu oraz Zarządowi OU PTTK,
6) przyjmowanie członków zwyczajnych PTTK oraz prowadzenie kartoteki członków,
7) organizowanie członkom Klubu uprawiania turystyki i krajoznawstwa we wszystkich ich formach,
8 ) organizowanie podstawowego kształcenia członków w zakresie wiedzy i umiejętności turystycznych i krajoznawczych,
9) propagowanie aktywnej turystyki i krajoznawstwa, odznak turystyki kwalifikowanej i krajoznawczych, ochrony przyrody i opieki nad zabytkami; szerzenie kultury uprawiania turystyki,
10) zapewnienie członkom Klubu możliwie najlepszego przepływu informacji o działalności Klubu, OU PTTK oraz Towarzystwa jako całości,
11) współpraca z kadrą programową OU PTTK,
12) prowadzenie dokumentacji działania Klubu,
13) prowadzenie dokumentacji finansowej Klubu zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd OU PTTK.
§ 14
1. Klub niezależnie od statutowych władz Klubu ma swego opiekuna, uzgodnionego z Zarządem OU PTTK.
2. Zadaniem opiekuna jest udzielanie Klubowi pomocy w działalności i reprezentowanie tej jednostki wobec Zarządu OU PTTK i innych Władz PTTK.
§ 15
Uchwały Walnego Zebrania Klubu oraz uchwały Zarządu Klubu mogą być uchylone lub ich wykonanie zawieszone przez Zarządu OU PTTK w przypadku gdy są sprzeczne z prawem, Statutem PTTK, Statutem OU PTTK oraz uchwałami Władz Naczelnych PTTK i Władz OU PTTK.
§ 16
1. Klub realizuje swoje zadania głównie w oparciu o środki finansowe pochodzące z:
1) dotacji Zarządu OU PTTK,
2) dodatkowych składek klubowych, uchwalanych przez Walne Zebranie,
3) innych dotacji i darowizn.
2. Zarząd OU PTTK nie odpowiada za zobowiązania Klubu powstałe bez zgody Zarządu OU PTTK. Za tego rodzaju zobowiązania odpowiadają członkowie Zarządu Klubu.
§ 17
1. Zarządzanie funduszami i majątkiem Klubu oraz funduszami i majątkiem powierzonym Klubowi winno odbywać się zgodnie z zasadami gospodarności oraz obowiązującymi przepisami prawa oraz uchwałami Zarządu OU PTTK.
2. Majątek Klubu jest majątkiem OU PTTK i w przypadku rozwiązania Klubu przechodzi na rzecz OU PTTK.
§ 18
1. Rozwiązanie Klubu, uchwałą Zarządu OU PTTK może nastąpić w przypadku:
1) zaniechania działalności,
2) spadku liczby członków poniżej minimum określonego regulaminem Klubu przez okres 1 roku,
3) wniosku uchwalonego przez Walne Zebranie Klubu większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków Klubu uprawnionych do głosowania.

Comments are closed.